Budsjett 2016 - Mulighetenes by!

Vi er klare på hva vi vil bruke de store pengene på i 2016 og årene som kommer: Helse, velferd og oppvekst.

Atle Ottesen og Jon-Ivar Nygård

Av Jon-Ivar Nygård (ordfører) og Atle Ottesen (gruppeleder)

Budsjettarbeidet i kommunen nærmer seg slutten. Vi i Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene har lagt fram et forslag som vi mener viser en solidarisk vei for Fredrikstad. Våre hovedprioriteringer i perioden er helse, velferd og oppvekst. Vi er klare på hva vi vil bruke de store pengene på i 2016 og årene som kommer.

Vi endrer ikke rådmannens forslag om en forsiktig økning av eiendomsskatten i forbindelse med verdijustering av boligene. Grunnen til dette er behovet for omsorgstjenester. Utbygging, rehabilitering og drift av heldøgns bo- og omsorgsplasser er vår hovedprioritering i perioden. Vi er opptatt av at budsjettet og retningen på dette skal bygge på fellesskap framfor skattekutt. Kutter vi i skatten – må vi kutte i velferden.

Vi styrker hjemmesykepleien, helsesøstertjenesten og tilskudd til de frivillige organisasjonene. Vi lever lenger, det er bra. De aller fleste vil bo hjemme så lenge som mulig, det skal man ha muligheten til. Men det er slik at man kommer til et punkt hvor det er best å få en plass på sykehjem. Vi trenger flere sykehjemsplasser.

Derfor skal vi bygge trinn 2 på Østsiden sykehjem og vi skal rehabilitere gamle sykehjem for å møte morgendagens behov for plasser. Vi har satt av penger i handlingsplanperioden slik at vi kan drifte nye plasser etter hvert som de står ferdig.

Vi vil ha flere lærere i skolen, først og fremst på de lave trinnene for å gjennomføre lese-, skrive- og regneløftet i skolen som vi lovte i valgkampen. Vi vil også vurdere å innføre et mobbeombud. Tilbudet om sommeråpen barnehage videreføres og vi skal fortsatt være blant de rimeligste kommunene når det gjelder SFO.

Vi skal følge opp skolebruksplanen. Det betyr for eksempel at Trosvik, Lunde og Råkollen skoler ligger inne i vårt forslag. Det samme gjør svartbygget på Rød skole på Kråkerøy. Vi har også lagt inn nærmiljøhall på Trosvik.

Selv om de store pengene ligger på oppvekst og omsorg har vi likevel valgt å bruke mye penger på kultur, miljø og byutvikling. Fritidsklubben i Torsnes skal selvsagt ikke legges ned og vi skal starte en ny fritidsklubb på Østsiden i 2016. Det vi også gjør er å gjøre alle fritidsklubber gratis for brukerne!

Vi har lagt inn tilskuddsmidler til kultur og festivaler, idrettslag, FRID og klubbeide anlegg. Arena Fredrikstad er med videre.

For ikke så lenge siden åpnet vi Lislebyhallen. Et fantastisk anlegg for barn, unge og eldre. På Selbak åpnet vi en ny bibliotekfilial. Derfor forbedrer vi nå fergeforbindelsen mellom Lisleby og Selbak ved å utvide fergetidene til kl. 21.

Et annet viktig grep er at vi ber rådmannen opprette flere stillinger i reguleringsavdelingen for å yte bedre service til næringslivet. Saksbehandlingstiden må og skal reduseres kraftig. Vi setter også av midler i perioden for å nå målet om en dobling av antall lærlinger. Arbeiderpartiet er helt klare på at et godt samarbeid med byens næringsliv er en forutsetning for å nå målet om å øke antallet arbeidsplasser mer enn befolkningsveksten. Vi forplikter oss til å fortsette å sette av deler av overskudd i perioden for å styrke næringsfondet

I budsjett og handlingsplanforslaget vårt kan dere lese hvordan vi ønsker at framtidas Fredrikstad skal være. Vi følger opp partiprogrammet vårt, og vi følger opp den politiske plattformen som samarbeidspartiene har signert.

Fredrikstad er mulighetenes by. Sammen kan vi virkeliggjøre mulighetene!