Partiprogram og andre dokumenter

Les vårt program her!

join og sirm

Vi er klare for å vinne valget i Fredrikstad

Fredrikstad Arbeiderpartis visjon er et samfunn med like muligheter for alle – uavhengig av sosial bakgrunn, alder, kjønn, etnisk bakgrunn og seksuell legning. Et tolerant og mangfoldig samfunn som har en åpen port mot verden og som engasjerer seg utenfor eget lokalsamfunn. De lokale og praktiske sakene som kommunepolitikken dreier seg om, henger nøye sammen med de store spørsmålene som folk sliter med over hele verden.

En far hjelper sine to barn med lekser hjemme på kjøkkenbordet. Foto: Øivind Haug

Alle barn fortjener en god skole

En god oppvekst for alle

 Vi ønsker en god fellesskole der alle skal kunne utvikle sine evner på en best mulig måte uavhengig av foresattes ressurser. Fellesskolen er limet i lokalsamfunnet. Den gir alle barn en felles referanseramme og virker sosialt utjevnende når vi klarer å løfte alle barn. Den samlede oppvekstpolitikken med tidlig innsats rettet mot familier og barn vil være avgjørende for å oppnå vårt mål om like muligheter til alle. 

Fredrikstad Arbeiderparti vil:

 • Styrke prinsippet om tidlig intervensjon i alt arbeid som retter seg mot barn og unge. Vi ønsker å revidere rutiner for tverrfaglig samarbeid
 • Arbeide for at næringslivet tar inn flere lærlinger
 • Bekjempe fattigdom hos barn og unge. Foreldres økonomi skal ikke være til hinder for barns deltakelse i fritidsaktiviteter
 • Holde tett kontakt med de ulikemutdanningsinstitusjonene for å sikre kommunen kvalifisert arbeidskraft
 • Opprette barneteam etter modell fra ungdomsteam
 • At ressurspersoner i nærmiljøet bør involveres systematisk gjennom en registreringsordning på alle skoler
 • Gjennomgå retningslinjer for bekymringssamtaler ved negativ sosial kontroll og bekymringsfull adferd. Sterkt fokus helt fra barnehage. Foreldreveiledning og foreldremøter forberedes med tolk ved behov
 • Vurdere å innføre et mobbeombud
 • Sikre at barn med innvandrerbakgrunn behersker norsk før skolestart
 • Sikre at alle som har behov for det får tilpasset undervisning og opprettholde høy voksentetthet i skoler og barnehager
 • Kvalitetssikre hvordan barnehage og skole jobber med mobbeproblematikk
 • Styrke skolehelsetjenesten i grunn- og videregående skole og vurdere å etablere et e-helsetilbud for skoleelever
 • Vurdere hvordan kommunen kan motvirke psykisk uhelse blant unge
 • Tilby barn med spesielle behov gratis SFO-ordning utover 4.klasse
 • Tilby leksehjelp som fast ordning ved alle skoler
 • Arbeide for at rådgivningstjenesten i ungdomsskolen må styrkes, særlig med tanke på yrkesfagene. Rådgiverne må ha mer tid til hver enkelt elev og må være godt oppdatert på utdanningssystemet og hvilke muligheter som finnes, også innen yrkesfag
 • Vurdere leksefri skole
 • Vurdere leksefri skole • Bidra til økt satsing på Ungt Entreprenørskap i skolen
Portrett av en industriarbeider i arbeidsklær. Foto: Øivind Haug

Et trygt og seriøst arbeidsliv

Arbeid til alle

Kommunen har en svært viktig rolle med å tilrettelegge for en positiv næringsutvikling. Forutsigbarhet i samferdselsprosjekter og arealplaner er viktig for næringsutvikling. Vi har som grunnholdning at vi skal legge til rette for vekst, utvikling og arbeidsplasser ved å sikre stabile rammebetingelser. Fredrikstad har som andre industribyer behov for kontinuerlig omstilling.

Fredrikstad kommune har som oppgave å gi og kontrollere serverings- og skjenkebevillinger. Det er viktig å ha en serveringsbransje med seriøse aktører. Arbeidslivskriminalitet, svart arbeid og skatteunndragelser må bekjempes også av kommunene.

Konkurranseutsetting og privatisering i offentlig sektor har ikke gitt bedre tjenester. Ved konkurranseutsetting og privatisering mister offentlig sektor kompetanse, og muligheten for innsyn, demokratisk styring og kontroll svekkes. Manglende innsyn fører til mer sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet. 

Deltid er en vesentlig utfordring for å kunne yte tjenester med god kvalitet. Heltid er en stor fordel for de menneskene som mottar helsehjelp. Det gir mer kontinuitet og færre hjelpere å forholde seg til. 

Fredrikstad Arbeiderparti vil:

 • Lage ny næringsplan med et bredt spekter av virkemidler som f. eks næringsvert, næringsfond, Smart Fredrikstad satsing, sentrumsleder og næringsavdeling i kommunen for å understøtte positiv næringsutvikling
 • Legge til rette for utvikling av og at mer gods transporteres via Borg Havn
 • Legge til rette for nye, verdiskapende samhandlingsarenaer mellom kommunen, innbyggerne, akademia og næringslivet med sikte på å utvikle nye produkter og tjenester gjennom Smart Fredrikstad-programmet
 • Bli blant landets beste og mest effektive kommuner på byggesaksbehandling og Videreføre parkeringspolitikk som stimulerer til handel
 • Arbeide for at næringen gis forutsigbare rammebetingelser gjennom et høyt nivå på statens bidrag til markedsføring i utlandet
 • Legge inn vilkår i de alkoholpolitiske retningslinjer om at brudd på forskrift om allmenngjøring av Riksavtalen vil gi prikkbelastning
 • Arbeide for at «Fredrikstadmodellen» implementeres i kommunale og interkommunale selskaper og i selskaper hvor Fredrikstad kommune er majoritetseier. Vi skal videre ta et initiativ overfor store byggherrer som OBOS for at de skal gjøre bruk av Fredrikstadmodellen. Modellen skal evalueres og forbedres slik at vi når målet om et seriøst og anstendig arbeidsliv for alle
 • Gjennom lokalt trepartssamarbeid jobbe mot sosial dumping, motvirke konkurranseutsetting og privatisering og tilrettelegge for rekommunalisering og egenregi
 • At heltid skal være norm for driften i Fredrikstad kommune. Retningslinjer og kontinuerlig arbeid med kultur og forståelse i organisasjonen er et viktig virkemiddel
 • Ha en rettferdig skift- og helgebelastning på arbeidsplasser som er i gang 24 timer i døgnet, sju dager i uka. Hvis helsearbeidere som i dag jobber sjeldnere enn hver tredje helg bidrar, kan det hende at ingen behøver å jobbe mer enn hver tredje helg – hvis de ikke ønsker det
 • Det må ansettes faste, kompetente vikarer. Det er viktig at vikarene får god opplæring og blir en ressurs, ikke en belastning
 • Innføre en plikt for arbeidsgiver til å drøfte bruken av deltidsstillinger med de tillitsvalgte minst én gang i året
En rutebuss kjører over en bro i Oslomarka. Foto: Øivind Haug

Fredrikstad Arbeiderparti vil ta

Et bærekraftig samfunn

Fredrikstad Arbeiderparti vil arbeide for en god, langsiktig og bærekraftig utvikling, og være pådriver i arbeidet for et bedre miljø. Vi vil iverksette kraftfulle tiltak og håndheve de ulike miljøstandardene. Dette gjør vi på en ansvarlig måte som gir muligheter for omstilling og sikrer gode og trygge arbeidsplasser. 

Vi prioriterer overgang til fornybar energi slik at skadelige utslipp reduseres og naturressursene forvaltes godt. Vi vil videreføre tiltak for å redusere klimagassutslipp. I transportsektoren er det viktig å stimulere overgangen til utslippsfrie biler. De fordelene el-biler har i parkering og framkommelighet må fortsette inntil andelen lavutslippsbiler når et høyere nivå. 

I kollektiv- og varetransporten vil vi arbeide for overgang til bruk av biogass. FREVAR produserer i dag biogass tilsvarende 3 mill. liter bensin i året. Dette bør utvides ytterligere. Landstrøm til skip som anløper Borg Havn vil være et viktig bidrag til å redusere utslipp. Det må stilles krav om at bl.a. cruiseskip som anløper Borg Havn benytter landstrøm. 

Fredrikstad Arbeiderparti vil:

 • Arbeide for økt kapasitet på fornybar energi gjennom blant annet å øke produksjonen av biogass slik at den blir en enda større andel av drivstoffet i kommunen framover
 • Arbeide for etablering av landstrøm i Borg Havn slik at det kan kreves tilkobling av bl.a. cruisebåter
 • Arbeide for endring av det internasjonale regelverket, slik at alle skip må tilrettelegges for tilkobling til landstrøm
 • Beholde offentlig eierskap og kontroll i FREVAR
 • Være pådrivere (opp i mot fylkeskommunen) for at Fredrikstad-distriktet skal få et godt busstilbud
 • Legge til rette for jernbane med dobbeltspor og stasjon i sentrum
 • Videreføre Bypakke Nedre Glomma
 • Arbeide for redusert arealforbruk gjennom god og effektiv planlegging
 • Unngå nedbygging av matjord gjennom særskilt vern av verdifull matjord i kommuneplanarbeidet
 • Stimulere til økt bruk av kollektive transportmidler og kommunens ferger
 • Utrede et konsept med bysykler i samarbeid med andre aktører
 • Arbeide for å styrke kunnskapen om naturmangfoldet i kommunen, blant annet Øra Naturreservat og 
 • Legge til rette for fysisk aktivitet og trivsel for alle grupper i samfunnet
 • Støtte opp om arbeidet med å restaurere bekkene våre, bl.a. Slevikbekken, Bjørnevågbekken og Enhuusbekken.
 • Stimulere til gjenbruk, styrke kildesorteringen og iverksette innsamling av matavfall
 • Forby bruk av unødvendig plast og arbeide for å erstatte engangsprodukter av plast med fornybare alternativer
 • Fase ut bruk av unødvendig plast i kommunens kantiner samt bruk av maling som inneholder plast på kommunale bygg
 • Redusere matsvinn med 50% innen 2030 ved å følge opp strategien «Mat og miljø» og iverksette tiltak
En eldre kvinne geleides gjennom gangene av et sykehjem av en sykepleier. Foto: Øivind Haug

Fellesskapet tar vare på deg når du trenger det

Helse er viktig for alle. Det dreier seg om mer enn å spise sunt og mosjonere. Viktige faktorer for å utvikle god helse er utdannelse, arbeid, kulturopplevelser, bolig, familie og venner og innholdet i hverdagen, med andre ord forebygging og tidlig innsats. Vi ønsker en kommune der det er bedre balanse mellom forebygging og behandling. Pasientens behov må stå i sentrum for planlegging, organisering og oppbygging av tjenestene.

For Arbeiderpartiet er det viktig at alle har like muligheter. Vi vil at Fredrikstad fortsatt skal være en trygg og god by og da må økonomiske forskjeller reduseres, fattigdom bekjempes og ensomhet forebygges. 

Vi vet at det i årene som kommer vil bli flere eldre i vår kommune. Dette medfører utfordringer, men også muligheter. Arbeiderpartiet vil at vi skal være i forkant i denne utviklingen. Vi skal videreføre partiets innsats for god eldreomsorg der nye løsninger tas i bruk, samtidig som vi satser på å være ledende på utvikling og bruk av ny velferdsteknologi. 

Fredrikstad Arbeiderparti vil:

 • At alle skal ha en trygg og funksjonell bolig som er en forutsetning for et godt liv, enten behovet er sykehjemsplass, omsorgsbolig med eller uten bemanning eller tilpasset bolig. Vi vil videreføre satsingen på egnede boligtilbud for alle som har utfordringer i det vanlige boligmarkedet
 • At kommunen skal styrke samarbeidet med frivillige intresseorganisasjoner, for å gjøre det lettere å drive frivillig arbeid, slik at de frivillige organisasjonene utfyller det offentlige tilbudet til befolkningen. Dette kan gjøres ved samordning gjennom en frivillighetskoordinator
 • At folkehelseperspektivet skal være en del av alle tjenester i kommunen
 • Ha et aktivt samarbeid med pårørende i alle tjenester, anerkjenne deres innsats og sørge for at pårørende får støtte og avlastning. Familieperspektivet er viktig og barn som er pårørende skal fanges opp og tilbys oppfølging for å forebygge helseskade
 • At Fredrikstad kommune skal satse på ny velferdsteknologi, for at flere med nedsatt funksjonsevne skal kunne leve et godt liv
 • Forbedre tilbudet innen psykisk helse og rusmestring, med særlig vekt på barn og unges psykiske helse, samt en styrking av ettervernet
 • At normen i helse- og velferdsseksjonen i Fredrikstad skal være hele stillinger, for å sikre god kvalitet på tjenestene
 • Styrke kompetansen hos de ansatte i helse- og velferdsseksjonen
 • At Fredrikstad kommune må satse mer på hjemmesykepleien, hverdagsrehabilitering og praktisk bistand
 • Gjennomføre plan for heldøgns omsorg
 • At det må utarbeides nye tiltak mot vold i nære relasjoner, og arbeidet må evalueres i et samarbeid mellom ulike faggrupper
 • Satse på økt kompetanse slik at kvaliteten på omsorgen ved livets slutt blir forsterket
 • Ha utvidet åpningstid for aktivitets- og dagsenter som forebyggende tiltak for personer med bistandsbehov, og utvikle aktivitetstilbud for barn med nedsatt funksjonsevne
 • Ha en egen demensplan i Fredrikstad kommune
 • At LHBTIQ-personer og deres behov, må inn som et eget fokusområde i utarbeidelse av planer om kvalitet og kompetanse innenfor omsorgen
 • At ansatte i helse- og omsorgstjenester må ha kompetanse om kjønn og seksualitetsmangfold og de særlige utfordringene til eldre LHBTIQ-personer