Budsjett 2020 og handlingsplan 2020-2023 for Fredrikstad kommune

Flertallspartienes første forslag til budsjett og handlingsplan er klart

ok

Den nye samarbeidskonstellasjonen legger fram sitt første budsjett og handlingsplan for Fredrikstad kommune!


Hele forslaget ligger vedlagt. Det kan bli små justeringer fram mot formannskapet 21.11 og endelig behandling i Bystyret i desember.


Hovedfokus:


Orden i økonomien!

Barn, unge, lokalsamfunn og frivillighet

Miljø og klima

Store ambisjoner for framtidas Fredrikstad, hovedfokus på investeringer i skole og velferd.

Ingen økning i eiendomsskatten utover lønns- og prisvekst. 

Fellesskap framfor skattekuttHovedprioriteringer i budsjettet 


Det er en forutsetning å ha orden i økonomien for at kommunen skal kunne levere velferdstjenester til innbyggerne. Skal vi nå målene våre, må vi bruke de store pengene på de store oppgavene.


Utdanning og oppvekst er den seksjonen vi styrker mest i budsjettet. Vi legger vekt på en sosial profil med fokus på tidlig innsats. Partiene har som mål å opprettholde høy voksentetthet, det er viktig at hver enkelt elev blir sett og hørt. Dette viser vi i dokumentet ved å tilføre betydelige midler til å opprettholde årsverk


Helse- og velferdsseksjonen styrkes noe for å kunne få bedre tid til nødvendig omstilling. Midler bør brukes for å understøtte strategier som demper presset på institusjonsplasser slik at det er mulig å oppnå bedre pasientflyt.


Klima og miljø er et hovedsatsingsområde for samarbeidspartiene. Med nytt klimabudsjett tar Fredrikstad kommune et viktig steg i retning av å nå ambisiøse klimamål, men partiene er ikke tilfreds med de tiltak som er finansiert i kommunedirektørens forslag. Partiene legger derfor inn en styrking av sykkelsatsingen og ber kommunedirektøren, ved neste rullering, om å komme tilbake med forslag til tiltak som gjør det mulig å gjennomføre 30 % kutt i klimagassutslippene i denne handlingsplanperioden. Det må også synliggjøres tiltak og virkemidler som må til for å kunne kutte 60 % innen 2030.


Partiene forsterker satsingen på ferge gratis ferge gjennom å sikre drift av nye strekninger og investering i to nye ferger. Det gir kutt i klimagassutslipp. Klimabudsjettet er styrket med 40 millioner kroner i investeringer og ca. 2,0 millioner kroner på drift.


På side 19 og 20 presenterer vi også en rekke spennende bestillinger/verbalforslag til kommunedirektøren for den kommende perioden.