Trygg eldreomsorg for alle

Les vår plan for en trygg eldreomsorg til alle:

– Arbeiderpartiet presenterer ny politikk som vil ha stor betydning for våre eldre, deres familier og pårørende. Gjennom blant annet en kvalitetsreform og 1 milliard kroner til velferdsteknologi vil vi sikre overgangen til framtidens eldreomsorg i Norge, sier partileder Jonas Gahr Støre. 

– Vårt løfte er å gjøre det viktigste for Norge til det viktigste i norsk politikk. Og det viktigst i eldreomsorgen er ressurser, ansatte, tid og kompetanse. Arbeiderpartiet prioriterer trygg omsorg fremfor skattekutt til de med mest fra før, sier Støre.

Å ta vare på våre eldste er en av våre viktigste fellesoppgaver. Arbeiderpartiet vil at eldre skal være sjef i eget liv og alle skal ha en trygg alderdom.  Vi vil ha målrettede tiltak som vil gi tydelige forbedringer i eldreomsorgen. 

Arbeiderpartiets omsorgsplan retter seg inn mot tre områder:

En «bo hjemme-reform» med vekt på hjemmetjenester, velferdsteknologi og boformer som gjør det mulig for flere eldre å bo hjemme lenger.

En «kvalitetsreform» for å sikre kvalitet for alle eldre i alle kommuner.

En «aktivitetsreform» med vekt på aktivitet, livsglede og opplevelser for eldre.

Kjernen i Aps omsorgspolitikk er:

Vi blir vesentlig flere eldre i tiårene fremover. For å gi alle eldre et godt tilbud vil Arbeiderpartiet prioritere eldreomsorg og økte inntekter til kommunene høyt i kommende statsbudsjetter. Eldre er en stadig mer mangfoldig gruppe, og omsorgstilbudet må speile dette. Vår eldreomsorg legger stor vekt på tiltak som gir mer livsglede og aktivitet for eldre. Alderdom handler om mye mer enn sykdom! Eldre vil være sjef i eget liv. De aller fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Vi vil legge til rette for at eldre kan bo trygt og lenger hjemme i egen bolig. Derfor styrker vi de hjemmebaserte tjenestene og satser stort på velferdsteknologi. For mange må i dag vente på sykehjemsplass, og kvaliteten i tjenestene varierer for mye mellom kommunene.

Arbeiderpartiet vil derfor gjennomføre en reform for økt kvalitet. Kvaliteten på omsorgen skal måles bedre. Kommunene som leverer dårlig kvalitet skal få hjelp fra egne innsatsteam. Å investere i de ansatte er det aller viktigste for å øke kvaliteten i eldreomsorgen. Vi vil ansette flere, sørge for at flere har hele, faste stillinger, og investere mer i de ansattes kompetanse. 

Planen inneholder 16 punkter for en bedre eldreomsorg, gjelder for stortingsperioden 2017–2021 og innebærer betydelige endringer i Arbeiderpartiets omsorgspolitikk. 

Til grunn for forslagene ligger forskning og omfattende dialog med kommuner, brukere, pårørende og ansatte i sektoren. 

Målet er vesentlig bedre kvalitet, kapasitet og fleksibilitet i eldreomsorgen.

9 nye forslag i Arbeiderpartiets omsorgspolitikk:

Innføre kvalitetskrav for omsorg i norske kommuner. Omsorgstilbudet i norske kommuner må være mangfoldig, tilpasset eldres ulike behov, og det vil variere fra kommune til kommune. Samtidig skal alle som trenger omsorg få et tilbud av høy kvalitet uansett hvilken kommune de bor i. Tjenestene må være likeverdige over hele landet. Derfor vil Arbeiderpartiet innføre krav om hvilken kvalitet det skal være på omsorgen i alle norske kommuner. Dette gjelder fra enkle hverdagsoppgaver som hjelp til å handle til avansert behandling og pleie på sykehjem. Når systemet for kvalitetskrav er innført vil Arbeiderpartiet etablere egne innsatsteam som skal følge opp kvaliteten i omsorgstjenestene og gi kommunene bistand og veiledning slik at alle gir omsorg av høy kvalitet. Nærmere organisering av innsatsteamene, inkludert fylkesmannens rolle, skal utredes.  Sørge for flere ansatte og hele, faste stillinger. Behovene i eldreomsorgen vil øke kraftig fremover.

Derfor vil Arbeiderpartiet øke antallet årsverk i pleie- og omsorgstjenestene i takt med behovet frem mot 2025. Behovet er størst for sykepleiere og helsefagarbeidere. Flere faste, hele stillinger er avgjørende for å gjøre det mer attraktivt å jobbe i eldreomsorgen samtidig som det stimulerer til å satse på de ansattes kompetanse og erfaring.

Vi vil opprette en ny tilskuddsordning for prosjekter som gir flere hele og faste stillinger i eldreomsorgen, herunder prosjekter for å redusere sykefravær.  Investere en ekstra milliard i helse- og velferdsteknologi. Ny teknologi kan hjelpe flere eldre leve gode liv og bo trygt hjemme. Brukerne må spille en aktiv rolle når nye løsninger utvikles og tas i bruk. Arbeiderpartiet vil derfor etablere en ny «Velferdsteknologiordning» i størrelsesorden en milliard kroner (250 millioner kroner over fire år). Ordningen skal gi ekstraordinære investeringstilskudd til sykehus og kommuner som har gode prosjekter innen teknologi og e-helse. 

Gi støtte og stille krav slik at vi får flere boliger tilpasset eldre. Skal flere eldre kunne bo trygt hjemme, må tilbudet av boliger egnet for eldre bli langt bedre. Arbeiderpartiet vil derfor samarbeide med og stille strengere krav til utbyggere i store utbyggingsprosjekter. Vi vil vurdere å stille særskilte krav om at nye boliger tilrettelegges for eldre, for eksempel ved at første etasje settes av til en bestemt type boliger og at ny bygningsmasse skal kunne tilpasses bruk av velferdsteknologi. Vi vil også gjennomgå tilskuddsordningene til Husbanken med mål om at tilskudd skal være mer fleksible, gis til flere typer botilbud og til tilpassing av boliger for eldre.

Legge bedre til rette for frivillige får en nøkkelrolle i morgendagens omsorg. Mange ønsker å bidra i frivillig arbeid for å skape livskvalitet og aktivitet for eldre. Arbeiderpartiet vil legge til rette for nye måter å organisere bistand, hjelp og frivillighet på. Vi vil blant annet gjennomføre et prøveprosjekt med studentboliger som etableres i tilknytning til sykehjem- og omsorgsboliger hvor studenter kan leie rimelig hybel mot å delta i sosiale aktiviteter med eldre beboere. Dette er prøvd ut blant annet i Nederland og Sverige. Arbeiderpartiet vil også styrke og utvikle nye plattformer for mobilisering av frivillige, hvor hjelp til praktiske oppgaver, mobilisering mot ensomhet og sosiale møteplasser står sentralt. 

Sørge for at pårørende får bedre støtte og informasjon. Pårørende er svært viktig for mange eldre, og mange pårørende gjør en stor innsats for sine nærmeste. Vi vil gi pårørende sterkere støtte og mer oppmerksomhet i omsorgspolitikken. Det innebærer flere avlastningsplasser, korttidsplasser og dagaktivitetsplasser. Vi vil få på plass en ny, nasjonal pårørendestrategi og styrke programmene for pårørende.

Innføre en «kjærlighetsgaranti» i sykehjem. Kjærlighet kan vare livet ut. Alle bør få være sammen med sine nærmeste, også når helsen svikter. Derfor vil Arbeiderpartiet sikre at ektepar og samboere skal ha rett til å bo sammen også når de blir gamle og må flytte på institusjon.

Gjennomføre reform som gir ansatte bedre tid og større handlefrihet. Nøkkelen til en god eldreomsorg er gode ansatte. De ansatte må få bedre tid til å utføre oppgavene sine og større frihet til å finne gode, tilpassede løsninger. Arbeiderpartiet vil derfor gjennomføre en «tillitsreform» i hjemmetjenestene i kommunene etter modell fra bl.a. København, Tromsø og Oslo, der tjenestene leveres av mindre, faste team, i nært samarbeid med de eldre.

Prioritere omsorgsektoren i ny reform for etter- og videreutdanning. Arbeiderpartiet vil sammen med partene i arbeidslivet i neste stortingsperiode gjennomføre en bred kompetansereform i arbeidslivet. Etter- og videreutdanning for ansatte i eldreomsorgen vil være en prioritert sektor i første fase av reformen. Vi vil legge særlig vekt på tiltak som gir ansatte økt kompetanse i bruk av ny teknologi og som kan hjelpe kommuner til å lære av hverandre

7 forslag som forsterker den etablerte omsorgspolitikken til Arbeiderpartiet:

Øke antallet studieplasser og lærlingeplasser. For å gjøre omsorgen bedre trenger vi flere unge som søker seg til utdanninger med relevans for eldreomsorgen. Arbeiderpartiet vil derfor øke antall studieplasser betydelig. Vi vil også innføre krav til kommunene om to lærlingeplasser pr. 1000 innbyggere. Dette vil gi mange, nye lærlingeplasser innen omsorgsektoren.

Sørge for investeringstilskudd til både nybygging og til renovering og ombygging av sykehjem og omsorgsboliger. Arbeiderpartiet er uenig i Frp og Høyres forslag om å kutte investeringstilskuddet til renovering og ombygging av sykehjem og omsorgsboliger. Kommunene må settes i stand til å bygge både nytt og til å utbedre eksisterende tilbud. Det er summen av tilbudet som avgjør om alle eldre får en omsorg av god kvalitet.

Sikre alle eldre kulturelle opplevelser og aktiviteter. Kulturopplevelser er en viktig del av et godt liv for mange eldre. Arbeiderpartiet vil derfor gjeninnføre det øremerkede tilskuddet til «Den kulturelle spaserstokken» som Frp og Høyre har avskaffet. Vi vil øke tilskuddet til den kulturelle spaserstokken med 50%. Vi vil også forbedre transportordningene for eldre, slik at flere kan delta i sosiale aktiviteter utenfor eget hjem.

Styrke demensomsorgen og tilbudet av dagaktivteter. Arbeiderpartiet vil styrke demensomsorgen ved å fullføre opptrappingen av dagaktivitetstilbudet for demente, satse på demensteam og demenslandsbyer. Vi vil styrke støtten til pårørende og kunnskapen blant de ansatte i tjenesten om demens, og øke støtten til forskningen på demens og Alzheimers.

Styrke aktører som bidra til økt kvalitet i eldreomsorgen. Flere aktører, som for eksempel «Livsglede for eldre» og «Aktivitetsdosetten», bidrar i mange kommuner til et godt og systematisk arbeid for  å gjøre kvaliteten i eldreomsorgen bedre. Arbeiderpartiet vil legge bedre til rette for og øke støtte til slike aktører. 

Styrke de fem sentrene for omsorgsforskning. Det investeres lite i forskning og innovasjon i omsorgssektoren sammenlignet med andre sektorer som sykehusene. Også i omsorgssektoren vil økte investeringer i kunnskap sette oss bedre i stand til å utvikle en fremtidsrettet omsorgstjeneste. Arbeiderpartiet vil derfor styrke omsorgsforskningen i Norge og sørge for at omsorgsektoren i større grad drives og bygger på forskning og fagkunnskap.

Forbedre omsorgstilbudet i livets siste fase. Vi vil investere i bedre kompetanse på lindrende behandling hos ansatte i pleie- og omsorgssektoren, styrke samarbeidet med ideelle aktører og frivillige og støtte utprøving av hospicer i flere fylker.

 

Jonas